Privacy


Privacyverklaring van Stichting De Brug Regio Westerkwartier

(hierna aangeduid als De Brug Westerkwartier)

De Brug Westerkwartier gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral ook omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen. Op deze pagina laten wij u weten welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we er mee doen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevensopslag van De Brug Westerkwartier. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen die op onze website worden genoemd. De Brug Westerkwartier verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deelnemer bent aan één of meer activiteiten bij onze stichting of daarvoor staat ingeschreven op een wachtlijst. Verder worden de gegevens gebruikt voor het voeren van een zorgvuldige financiële administratie en het afhandelen van uw voor deelname aan de activiteiten. De volgende persoonsgegevens nemen wij op:

De medische gegevens worden niet digitaal, maar schriftelijk bewaard en beheerd door de coördinator van het zwemmen en zijn enkel ter inzage voor medische hulpverleners. Voor de overige persoonsgegevens gebruikt De Brug Westerkwartier een in eigen beheer ontwikkeld deelnemers-registratiesysteem wat alleen toegankelijk is voor de bestuursleden. Dit systeem wordt bewaard in een beveiligde Cloud omgeving. De Brug Westerkwartier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@debrugwesterkwartier.nl
Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dan horen we dat graag van u. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@debrugwesterkwartier.nl
Mevrouw T. van Eerden is de Functionaris Gegevensbescherming van De Brug Westerkwartier. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06-57821015. De Brug Westerkwartier wijst u op de mogelijkheid om bij ontevredenheid verband houdende met uw privacy een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap