Organisatie


Doelstelling

Stichting de Brug Regio Westerkwartier (hierna: De Brug Westerkwartier) is statutair gevestigd in Zuidhorn. De stichting heeft ten doel: ‘Het organiseren van activiteiten voor sport en bewegen voor mensen met een (verstandelijke) beperking in de provincie Groningen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten op het gebied van sport en spel. De Brug Regio Westerkwartier wil mensen met een verstandelijke beperking de gelegenheid bieden om in hun vrije tijd actief bezig te zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleid

De Brug Westerkwartier is gelieerd aan Stichting De Brug Provincie Groningen en via deze Stichting aangesloten bij de Vereniging Gehandicaptensport Nederland. Het bestuur en degenen die in relatie staan tot de Vereniging Gehandicaptensport Nederland, zoals de deelnemers, zijn verplicht het lidmaatschap van de Vereniging Gehandicaptensport Nederland aan te vragen en zijn na toelating verplicht te handelen in overeenstemming met de statuten, reglementen en besluiten van de Vereniging Gehandicaptensport Nederland. De Brug Westerkwartier vindt het belangrijk dat haar leden in een vertrouwde omgeving kunnen sporten. Aan elke direct bij de deelnemers betrokken vrijwilliger wordt gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) af te geven aan het bestuur.

Middelen

Voor hun deelname aan activiteiten vraag De Brug Westerkwartier een jaarlijkse bijdrage van de deelnemers om de onkosten te dekken die het organiseren van de activiteiten met zich meebrengen. Daarnaast zetten het bestuur, de vrijwilligers en de deelnemers zich in om via sponsoring en fondsenwerving de kosten van de activiteiten zo laag mogelijk te houden.

Het Bestuur

Het bestuur van De Brug Westerkwartier bestaat uit 5 personen, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een functionaris gegevensbescherming een (samen met een ander bestuurslid) vertegenwoordiger bij het bestuur van Stichting De Brug Provincie Groningen. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Naam Functie Telefoon

Joke Westra-Runhardt

Voorzitter

0594-507271

Grietje van der Vaart-Faber

Secretaris

0594 613902

Jaap van der Veen

Penningmeester

0594 699990

Tineke van Eerden

Functionaris gegevensbescherming

06 57821015

Anna Hatzman

Zwemcoach

06 30061410

Joke Westra en Anna Hatzman vertegenwoordigen De Brug Westerkwartier bij het algemeen bestuur van De Brug Provincie Groningen

Vrijwilligers

De begeleiding van de deelnemers aan activiteiten bij De Brug Westerkwartier wordt gedaan door vrijwilligers. De Brug Westerkwartier investeert in vrijwilligers door opleidingen te betalen en hoopt  op deze manier vrijwilligers aan zich te binden en de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen. De vrijwilligers ontvangen voor hun aanwezigheid geen vergoeding.


Voor vragen en informatie kunt u mailen naar: info@debrugwesterkwartier.nl